środa, 20 października 2021

Petycja z art.31a uokik - kontrola wzorca umowy

W związku z praktyką urzędników UOKiK polegająca na wsparciu radców prawnych w naprawie wzorca umowy w zakresie usuwania zeń zgłaszanych przez obywateli zapisów nieuczciwych, skierowałem do UOKiK petycję wnosząc o wyjaśnienie palących kwestii prawnych. Praktyka urzędu jest nielegalna i sprzeczna z Dyrektywą 93/13. Umowa musi być wykonana bez wiązania zapisów nieuczciwych lub uznana za nieważną. Zgłoszenie nr.1 

Urzędnik w ramach "wystąpienia" poinformował radcę prawnego o naruszeniach prawa. Ten poprawił zapisy aneksami. Wiemy, że tak nie można. Jak by tak można to banki miały by problem z głowy. Po tym urzędnik uznał, że nie ma naruszeń. Mi napisał, że Prezes może wszcząć, postępowanie, ale nie musi. Mamy tutaj do czynienia z bezczelnością urzędu, oraz korupcją lub matactwem, a na pewno ochroną interesów korporacji. Zaznaczę, że urząd nie miał takich wątpliwości przy ściganiu "kancelarii" czyli konkurencji radców i adwokatów. no chyba, że robiła identycznie, tyko przedsiębiorcy cwaniakowali jak radca ze zgłoszenia nr.2.Zgłoszenie nr.2

Urzędnik jest w nieco gorszej sytuacji, bo radca prawny okazał się skrajnie głupi. Po informacji o naruszeniach prawa, radca prawny zaczął korespondowane z urzędem. Trwa to już rok. Zobaczymy jak urzędnik będzie ratował tym razem tyłek kolegi z korporacji. 


 W związku z powyższym wysłałem to urzędu pytania o interpretacje prawne z mocy art.31a uokik.Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


PETYCJA 
o wydanie i ogłoszenie interpretacji mających istotne znaczenie 
dla stosowania przepisów oraz oceny praktyk rynkowych 
w sprawach objętych zakresem działania Prezesa Urzędu


Mając na względzie zakres działania Prezesa Urzędu określony art. 31a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz prawo do wnoszenia petycji, wnoszę w interesie publicznym petycję do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wydania i ogłoszenia interpretacji mających istotne znaczenie dla stosowania niżej wymienionych przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:


1. Czy przepisy o klauzulach niedozwolonych zezwalają na naprawę umowy, czy też jedyną formą jest ew. zastąpienie postanowienie niewiążącego strony, przepisem dyspozytywnym? Jeżeli przepis dyspozytywny nie istnieje to umowa musi trwać bez wiązania zapisów niedozwolonych lub być nieważną z winy przedsiębiorcy?

2. Czy w nowym modelu kontroli abstrakcyjnej istnieje analogiczny do art.479/41 Kpc przepis czy też zasada, gwarantujący że po zgłoszeniu podejrzenia złamania ustawy, przedsiębiorca nie może zawrzeć ugody?

3. Czy w nowym modelu kontroli abstrakcyjnej istnieje analogiczny do art.479/40 Kpc przepis czy też zasada, gwarantujący że po zgłoszeniu podejrzenia złamania ustawy, pomimo, że przedsiębiorca zaprzestanie wykorzystywania czy też stosowania zapisów niedozwolonych, to nie ma to wpływy na bieg postępowania? 

4. Czy przedsiębiorca stosujący i wykorzystujący niedozwolone postanowienia wzorca umowy może liczyć, że Prezes Urzędu pomoże mu te postanowienia wyeliminować z obrotu procedując z mocy art.49a, bez dodatkowych konsekwencji?

5. Czy Prezes Urzędu, może wystąpić do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, po wszczęciu postępowania wyjaśniającego art.47 ust.2?

6. Jaka jest rola wystąpienia z art.49a? Czy w szczególności Prezes może wykorzystać ten przepis do prowadzenia operacji zmian niedozwolonych postanowień wzorca umowy?

7. W jaki sposób Prezes Urzędu gwarantuje skuteczność art.23d tj. rozszerzonej skuteczności decyzji o uznaniu postanowienia wzorca za niedozwolone w przypadku przeprowadzenie operacji wsparcia naprawy niedozwolonych postanowień wzorca umowy przez nieuczciwego przedsiębiorcę? 

8. W jaki sposób Prezes Urzędu gwarantuje transparentność procesu kontroli wzorca umowy w zakresie postanowień abuzywnych? Czy zgłoszenie są rejestrowane i publikowane, a proces jest jawny, czy też jest to proces tajny, nietransparentny i zależny od subiektywnej woli urzędnika?

9. W jaki sposób uczestnicy rynku, mogą czerpać z doświadczeń Prezesa w ramach eliminacji nieuczciwych postanowień z wzorca umowy pojedynczego przedsiębiorcy?

10. W jaki sposób przyszli klienci przedsiębiorcy, którego umowy zostały naprawione w wyniku działań Prezesa, mogą sprawdzić, że przedsiębiorca nie zastosuje zakwestionowanych postanowień umowy ponownie w przyszłości?

12. W jaki sposób przyszli klienci przedsiębiorcy, znajdą publikację postanowień uznanych za niedozwolone i naprawionych z pomocą Prezesa Urzędu? 

13. W jaki sposób Prezes Urzędu wypełnia sankcyjne i odstraszające postanowienia Dyrektywy 93/13/EWG, przeprowadzając operację wsparcia naprawy nieuczciwych postanowień umowy przez nieuczciwego przedsiębiorcę?

14. W jaki sposób możliwa jest naprawa zawartych umów? Czy można sanować umowy np. aneksem? Czy też sankcją za łamanie prawa ochrony konsumenta jest wykonanie umowy bez wiązania zapisów abuzywnych, a jedyną alternatywą jest nieważność?

15. Czy skutki nieważności uderzające w interes konsumenta podlegają dodatkowym sankcjom? Dla przykładu czy prawnik, którego umowa jest nieważna zobowiązany jest do odszkodowania z majątku swojego lub też wypłaconego przez gwaranta tj. Towarzystwo ubezpieczeniowe?

16. W jaki sposób Obywatel zgłaszający naruszenie prawa ma zagwarantowaną poufność? Czy urząd informuje przedsiębiorcę, kto zgłosił naruszenie prawa? 

17. Czy rolą i celem Prezesa jest dbanie o interes pojedynczego przedsiębiorcy czy też interes publiczny oraz uczciwą konkurencję?

18. Czy przedsiębiorca może łamać prawo ochrony konsumenta wiedząc, że w ostateczności gdy zostanie przyłapany Prezes da mu szansę na naprawę tej sytuacji?###0 komentarze:

Prześlij komentarz