piątek, 31 sierpnia 2018

Zrozumieć RRSO

Zrozumieć RRSO - czy jest to proste zadanie? Z jednej strony tak dobrze nam znany z reklam oraz naszych umów RRSO, jest z drugiej strony na tyle niezrozumiały, że wiele banków błędnie go oblicza. Dzieje się tak pomimo, że ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 roku wraz z czterema nowelizacjami wprowadzonymi przed 2011 rokiem, w sposób niezwykle precyzyjny definiuje jak należy RRSO rachować i które elementy kosztu długu mają być w tych obliczeniach uwzględnione. Tekst omawia RRSO w świetle ustawy o kredycie konsumenckim z lat 2001-2011, ze szczególnym uwzględnieniem cezury z lutego 2006. 3800 słów.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

sobota, 18 sierpnia 2018

niedziela, 12 sierpnia 2018

Treści na blogu obwarowane są licencją użycia TPK 2.0

Dziękuję osobom, które przekazały na moje konto darowizny w ramach podziękowania za prowadzenie bloga, a także w ramach licencji TPK 2.0 Są to sumy skromne, ale cieszą. Z uwagi na komercyjne korzystnie z wiedzy zgromadzonej na blogu, przez prawników prowadzących działalność komercyjną, treści zawarte na blogu zostają od teraz obwarowane licencją użycia TPK 2.0.

Nielegalność umów denominowanych z uwagi na prawną naturę pieniądza

Umowy denominowane spędzają sen z oczu kredytobiorców oraz reprezentujących ich prawników. Nie wiedząc zupełnie jak te kontrakty podważyć, prawnicy bardzo często stosują tzw. "wykładnię waloryzacyjną" będącą wykładnią celowościową. Jest ona wygodna, będąc ugruntowaną w argumentacji umów indeksowanych oraz waloryzowanych, nie znajduje jednak oparcia w warsztacie wykładni umów. Zderzając wykładnię normatywną umowy z jej wykładnią celowościową, należy przyznać prymat wykładni celowościowej. Umowa kredytu ma jeden prosty cel - jest nim zapłata na rzecz osoby trzeciej, nie jest nią natomiast spekulacja. Z powodu cywilistycznej natury pieniądza, umowa denominowana musi mieć wbudowaną klauzulę przeliczeniową z waluty obcej na polską. Nie jest to dodatek do umowy, ułatwiający jej wykonanie, tylko jej element wymagany, bez którego nie będzie spełniać swojej roli, ponieważ bank nie może zapłacić za nieruchomość pieniądzem zagranicznym. Z mocy prawa, tylko waluta polska może być użyta do zapłaty tj. zwolnienia ze zobowiązania pieniężnego wyrażonego w pieniądzu polskim. 2500 słów. Wersja 2

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Bankowy tytuł egzekucyjny czyli o tym jak sektor bankowy odrywa się od systemu państwowego

Bankowy tytuł egzekucyjny stał się swoistym papierkiem lakmusowym wskazującym na pozycję systemu bankowego w systemie Państwa polskiego. W ostatnich latach, 700.000 polskich rodzin zostało poddane solidnej nauce czym jest "autonomia woli stron" oraz jak wygląda podejście Państwa do Konstytucji RP. Zupełnie przewrotnie, wprowadzając b.t.e. w 1997 roku Państwo Polskie zdało egzamin. Ustawodawca wyznaczył granicę, którą niestety zniwelowała niekompetencja przedstawicieli systemu Sądownictwa. Filar państwowości, gwarantujący przestrzeganie prawa zawiódł. Na fali braku wiedzy i generalnej ignorancji czekająca nas przyszłość nie wygląda już tak kolorowo. Aktualnie Rzecznik Praw Obywatelskich dokonuje ostatnich szlifów realizacji planu oderwania systemu bankowego od aparatu Państwa. Po jego zakończeniu bank będzie już tylko przedsiębiorstwem dbającym o interes inwestorów, a NBP z art.227 Konstytucji RP zostanie fasadowym dowódcą bez armii. Zapraszam do przeczytania historii bankowego tytułu egzekucyjnego. 3500 słów.