piątek, 27 sierpnia 2021

Rozpocznijmy negocjacje z bankiem, wysyłając oświadczenie a'la III CZP 6/21

Cieszę się, mogąc napisać, że SSN R.Trzaskowski jest uczciwym człowiekiem. Jako SSN musiał wydać salomonowy wyrok. Od tego jest SN aby stabilizować stosunki społeczne, a nie nabijać kabzę tej czy innej grupie społecznej. Można dyskutować z uchwałą III CZP 6/21, ale jest ona faktem otoczenia prawnego. Wersja 2

 


~~~


Spis Treści | Oświadczenie | Nadanie oświadczeniu mocy prawnej | Skutki praktyczne | Skutki prawne | Salomonowy wyrok | Ułóżcie się ugodą | Moc prawna


Wersja 2 uzupełnia oświadczenie o wyraźną informację o świadomości skutków nieważności umowy.

~~~

1. Oświadczenie

<miejsce>, <data>

<Imię1 Nazwisko1>

<Imię2 Nazwisko2>

<adres>

<nazwa banku>

<adres banku>

Oświadczenie o świadomości
stanu prawnego umowy i jego skutków


W związku z nielegalnością łączącej nas umowy kredytu hipotecznego nr. <nr_umowy> z powodu złamania szeregu przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego, w szczególności przepisów o ochronie konsumenta,

będąc należycie poinformowanym oraz świadomym nadanej mi mocą prawa ochrony konsumenta możliwości podjęcia decyzji co do utrzymania niedozwolonych klauzul w mocy lub też powołania się na ich niewiązanie, które może prowadzić do nieważności umowy, a także będąc świadomym skutków swojej decyzji, oświadczam co następuje:

nie zgadzam się na utrzymanie w mocy niezgodnych z prawem postanowień umowy dotyczących narzucania przez bank wykorzystywania tabel kursowych banku;

nie oceniam konsekwencji całkowitej, definitywnej bezskuteczności (nieważności) umowy kredytu jako szczególnie niekorzystnych


Oświadczenie wyrażone jest przez każdego z niżej podpisanych kredytobiorców.

<Imię1 Nazwisko1>

<podpis1>


<Imię2 Nazwisko2>

<podpis2>2. Nadanie oświadczeniu mocy prawnej

  1. Aby nadać oświadczeniu moc prawną należy:
  2. Uzupełnić dane kredytobiorców - wszystkich, którzy zawarli umowę
  3. Uzupełnić miejsce i datę
  4. Wydrukować lub przepisać ręcznie w dwóch kopiach
  5. Złożyć w oddziale banku z przyjęciem pieczęci z datą i podpisem urzędnika na swojej kopii
  6. ew. wysłać listem poleconym
Uwaga! Osoby, które wysłały oświadczenie w wersji 1, niech wyślą ponownie wersję 2. Uzupełnia ona wysłane wcześniej oświadcznie.

3. Skutki praktyczne

Oświadczenie powoduje, że bank ma 3 lata na podjęcie działań zmierzających do zawarcia ugody w celu wymiany wadliwej umowy na prawidłową. Jest to element wymagany do podjęcia skutecznych negocjacji z bankiem. Po jego wysłaniu piłka jest po stronie banku. Konsument ma trzy lata na szukanie uczciwego prawnika, który poprowadzi proces w trybie (a) ataku, lub (b) obrony. W obu przypadkach cel procesowy jest dwojaki: (a) odrankowienie umowy lub (b) potwierdzenie nieważności.

Bank będzie nalegał na odfrankowienie, gdyż w przypadku potwierdzenia nieważności po trzech latach od przedstawienie oświadczenia straci wszystko.

4. Skutki prawne

Oświadczenie powoduje, że w przypadku uznania umowy za nieważną przez Sąd, po terminie 3 lat od jego przekazania bankowi, wszelkie roszczenie banku są przedawnione.

Bank zmuszony jest do podjęcia działań prowadzących do ugody.

Gdyby jednak bank w ciągu trzech lat, zamiast do ugody, doprowadził do procesu Sądowego, co może stać się w przypadku np. niepłacenia rat, konsument będzie zmuszony do oddania wartości nominalnej całego zaciągniętego długu tj. tego co wykorzystał z kwoty kredytu. Każdy z nas musi sprawdzić ile zapłacił w ramach spłacania długu i czy pokrywa to wykorzystaną sumę w udzielonej kwoty kredytu. Jeżeli nie musi przygotować taką sumę, lub skierować do Sądu wniosek o zastosowanie art.320 Kpc. Sąd musi się przychylić, gdyż działa w interesie konsumenta, który jest poszkodowanym przez bezprawne działanie banku.

Bank natomiast nie ma prawa do roszczenia o tzw. korzystanie z kapitału. Roszczenie takie wystąpić może tyko gdyby umowa do momentu wyroku Sądu była ważna, tj. gdyby Sąd ją unieważnił. Sąd nie ma takiego prawa z mocy 93/13, gdyż postanowienia abuzywne są z mocy prawa (ex lege) z mocą wsteczną (ew tunc). Wywody duetu Łętowska/Wiewiórowska w tym zakresie, prowadzące do wyroku konstytutywnego (ex nunc) należy odrzucić jako wywody lobbystów chroniących owoce komunistycznej transformacji lat 1985-1989. W prasie znajduje się oświadczenia Wiewiórowskiej że czas wspierać bank. To pokazuje cele tego tandemu.

Gdyby jednak w przedziwy sposób Sądy uznały prymat teorii tandemu  Łętowska/Wiewiórowska ponad prawem, to konsument musi zapłacić cenę za dług w wysokości +/- ceny długu złotowego.  W takim przypadku, który jednak jest nieprawdopodobny, Sąd musi zastosować art.320 Kpc, tj. rozłożyć świadczenie na raty. Wersja duetu Łętowska/Wiewiórowska  jest całkowicie nieprawdopodobna, jednak trzeba ją przyjąć jako możliwą w skrajnym wypadku. Gdyby Sąd powszechny ją przyjął, czego raczej nie zrobi bo Sędziowie zorientowali się już jaką rolę pełni duet Łętowska/Wiewiórowska, to kasacja SN rozwieje wątpliwości. Sąd Najwyższy potwierdzi, że wyrok Sądu jest deklaratoryjny i bank nie prawa pobierać wartości świadczenia nieistniejącego, bo bez umowy nie było świadczenia "wstrzymania się od odbioru długu, przez określony czas" (tak trafnie: Pisuliński) 

5. Salomonowy wyrok

Oświadczenie jest wymaganym elementem negocjacji z bankiem w/s tzw. kryzysu kredytowego CHF. Wymóg ten został ustalony przez SN w uchwale siedmiu sędziów III CZP 6/21 jako swoiste koło ratunkowe rzucone bankom, w celu odłożenia w czasie rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń banku w przypadku uznania przez Sąd umowy za nieważną tj. potwierdzenia jej nieważności. Z uwagi na specyfikę prawa ochrony konsumenta, bieg przedawnienia biegnie od momentu złożenia oświadczenia dotyczącego decyzji konsumenta o korzystaniu z ochrony lub też wykonywaniu znajdujących się w umowie niedozwolonych postanowień. Można z tym dyskutować, ale jest to fakt otoczenia prawnego w Polsce. Uchwałą SN związane są składy sędziów w Polsce, tak więc każdy proces zakończony kasacją w SN sprowadzi się do uznania roszczeń banku za przedawnione. Ew. Sąd niższej instancji, który orzekać będzie wbrew uchwale SN III CZP 6/21 będzie to czynił wbrew przyjętym zasadom współżycia społecznego, anarchizując stosunki społeczne. Sędzia taki winien być poddany procedurze dyscyplinarnej za działanie niegodne i bijące w interesy obywatela oraz Konstytucję.

Definicja oświadczenia znajduje się w znajdującym się tutaj akapicie z uzasadnienia pisemnego:

Dopełniając charakterystyki tej sankcji i uwzględniając dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należy też stwierdzić, że konsument może wyrazić swą zgodę na niedozwolone postanowienie zarówno w toku sporu przed sądem, jak i pozasądowo, jednakże w obu przypadkach będzie to skuteczne tylko wtedy, gdy został wyczerpująco poinformowany o konsekwencjach prawnych, jakie może pociągnąć za sobą definitywna nieskuteczność (nieważność) tego postanowienia. Należycie poinformowany konsument może też podjąć decyzję przeciwną (odmówić zgody), co spowoduje trwałą bezskuteczność (nieważność) niedozwolonego postanowienia. Wzgląd na pewność prawa nakazuje także przyjąć, że swą zgodę konsument powinien wyrazić w rozsądnym czasie od udzielenia mu należytej informacji. Jeżeli tego nie uczyni, niedozwolone postanowienie stanie się trwale bezskuteczne (nieważne). 

Źródło: https://orzeczeniabankowe.blogspot.com/2021/08/iii-czp-621.html#94

SSN RT mógł orzec, że brak wypowiedzenia się konsumenta na temat klauzul niedozwolonych i co więcej wykonywanie wadliwej umowy, trwale czyni postanowienia wiążącymi. Mógł, choć byłoby to brednią. Mógł, ale tego nie zrobił. Powiedział zamiast tego, że:

Wzgląd na pewność prawa nakazuje także przyjąć, że swą zgodę konsument powinien wyrazić w rozsądnym czasie od udzielenia mu należytej informacji. Jeżeli tego nie uczyni, niedozwolone postanowienie stanie się trwale bezskuteczne (nieważne).

Pozostaje oczywiście wątpliwym kto i kiedy może oświadczenie wydać, wszak SN zastrzegł, że oświadczenie będzie skuteczne tylko wtedy, gdy konsument został wyczerpująco poinformowany o konsekwencjach prawnych, jakie może pociągnąć za sobą definitywna nieskuteczność (nieważność) tego postanowienia. Jak doskonale wiemy do tej pory nikt nas nie poinformował o niczym, ani urzędy państwowe, ani banki. Należy więc przyjąć, że nasza własna prawa (w tym niniejszy tekst) stanowi wyczerpującą informację, dającą każdemu wgląd w możliwe skutki. Jako uzupełnienie polecam tekst: Wygrałem! Czy jednak nie za wcześnie się cieszę? Oba teksty dają konsumentowi wiedzę na temat skutków procesu. 

Moim zdaniem nie jest potrzebne żadne formalne "poinformowanie" konsumenta przez np. pełnomocnika, Sąd, UOKiK, RF, czy też bank. Sąd tego nie określił, pozostajemy więc w zakresie normalnego pozyskania wiedzy w celu wydania oświadczenia woli. Przyjmując że takiej wiedzy nie mamy i nie możemy pozyskać, mielibyśmy przyjąć że umowa z bankiem jest nieważna z uwagi na błąd oświadczenia woli, wszak nikt tej umowy nie rozumie, co pokazują wieloletnie dyskusje. 

Nie zaszkodzi jednak o taką informację wnieść do pełnomocnika, Sądu Najwyższego, UOKiK, RF, czy też banku. Jej brak w naszym gronie nie stanowi jednak problemu, gdyż czytelnicy tego bloga są poinformowani doskonale. Jak nikt inny.

Weźmy pod uwagę, że 90% z nas będzie obsługiwać umowę. Oświadczenie powoduje, oprócz dążenia banku do ugody, że w przypadku naszego upadku, tj. gdy przestaniemy płacić raty, bank musi wnieść o odfrankowiony dług, tj. zgodny z prawem. Gdy tego nie zrobi to w trakcie procesu Sąd z urzędu, lub pełnomocnik (dla wielu z nas także także z urzędu) wykaże nieważność umowy. A wtedy bank ma przedawnione roszczenia. 

6. Ułóżcie się ugodą

SN dał stronom sporu czas na negocjacje i podjęcie trwałej ugody, eliminującej z obrotu wadliwe umowy. co ważne strony mogą zrobić to bez udziału chciwych i głupich prawników, którzy sprzeniewierzając się swojej roli społecznej, uczynili sobie z kryzysu kredytowego intratny biznes. Ani bank, ani konsument nie musi wydawać dziesiątków tysięcy złotych, na obsługę prawną.

Obie strony zostały już przez prawników oszukane. Kto tworzył wzorce umów? Wiemy że nie krasnoludki, tyko prawnicy. Pewnie w wielu przypadkach ci sami prawnicy, co teraz prowadzą z bankami spory w Sądzie. Obie strony na tym tracą, zatrudniając cwaniaków, którym się należy nieważne czy wygrają czy też nie, wszak oni wykonują umowę zlecenie, a nie o dzieło. to cytat z prawnika, któremu kiedyś ufałem. Jednego wielu facebookowych cwaniaków. Zbyt wielu.

7. Moc prawna

Oświadczenie ma moc prawną art.60 Kc

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Oświadczenie woli możne ew. podważyć wykazując że składający jest nie był w stanie go wydać w szczególności jest chory psychicznie, lub ubezwłasnowolniony


###

0 komentarze:

Prześlij komentarz