wtorek, 23 listopada 2021

Urzędnicy UOKiK łamią art.6 Dyrektywy 93/13/EWG

Z mocy art.31a ustawy o uokik Prezes Urzędu może wydać i ogłosić wyjaśnienia i interpretacje mające istotne znaczenie dla stosowania przepisów w sprawach objętych zakresem działania Prezesa Urzędu. Po przeniesieniu kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy z SOKiK do urzędu UOKiK, procedura stała się nie tylko nietransparentna, ale także uzależniona od prywatnego uznania urzędnika. Wnieśmy więc do urzędu UOKiK petycję o wykładnię aktualnych zasad kontroli abstrakcyjnej.


Rok temu zgłosiłem dwoje łamiących prawo frankowych prawników do UOKiK. Popełniłem ten naiwny krok ufając, że urząd podejmie się trudu regulacji bezprawia na rynku usług prawniczych.

Stało się z goła inaczej. Urząd pozwolił poprawić umowy nieuczciwym prawnikom, po czym uznał, że sprawy nie ma.


Postępowanie takie łamie art.6 Dyrektywy 93/13/EWG, który zabrania poprawiania umów. Umowa ma być wykonana bez zapisów abuzywnych. Po 6 latach nauki wiemy to my. Wydaje się że nie wie tego urzędnik UOKiK.

Bardzo przykre jest, że urzędnik naprawiając umowy prawników zastosował niezwiązany z kontrola abstrakcyjną art.49 ustawy uokik, a zrobił to najwyraźniej chronić korporację prawników, do której sam także należy, będąc radcą prawnym. Mamy więc do czynienia z poważnym złamaniem prawa. O sprawie nalży także poinformować NIK oraz Prokuraturę. Na początek jednak wyślijmy masowo petycję o wykładnię zasad kontroli abstrakcyjnej.


Jutro urzędnik poprawi umowy banków, telekomów i innych. Pamiętajmy słowa J.Bańki, który narzekał, że ma to już w UOKiK umówione. Bez naszego działania za kilka lat możemy dowiedzieć się nie mamy już praw wynikających z Dyrektywy 93/13/EWG.


Petycję proszę wysłać emailem na adres uokik@uokik.gov.plPETYCJA


Miejscowość, data
Imię nazwisko
adres email

Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
uokik@uokik.gov.pl


PETYCJA


o wydanie i ogłoszenie interpretacji mających istotne znaczenie dla stosowania przepisów oraz oceny praktyk rynkowych w sprawach objętych zakresem działania Prezesa Urzędu.

Mając na względzie zakres działania Prezesa Urzędu określony art. 31a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz prawo do wnoszenia petycji, wnoszę w interesie publicznym petycję do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wydania i ogłoszenia interpretacji mających istotne znaczenie dla stosowania niżej wymienionych przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:


1. Czy przepisy o klauzulach niedozwolonych zezwalają na naprawę umowy, czy też jedyną formą jest ew. zastąpienie postanowienie niewiążącego strony, przepisem dyspozytywnym? Jeżeli przepis dyspozytywny nie istnieje to umowa musi trwać bez wiązania zapisów niedozwolonych lub być nieważną z winy przedsiębiorcy?

2. Czy w nowym modelu kontroli abstrakcyjnej istnieje analogiczny do art.479/41 Kpc przepis czy też zasada, gwarantujący że po zgłoszeniu podejrzenia złamania ustawy, przedsiębiorca nie może zawrzeć ugody?

3. Czy w nowym modelu kontroli abstrakcyjnej istnieje analogiczny do art.479/40 Kpc przepis czy też zasada, gwarantujący że po zgłoszeniu podejrzenia złamania ustawy, pomimo, że przedsiębiorca zaprzestanie wykorzystywania czy też stosowania zapisów niedozwolonych, to nie ma to wpływy na bieg postępowania?

4. Czy przedsiębiorca stosujący i wykorzystujący niedozwolone postanowienia wzorca umowy może liczyć, że Prezes Urzędu pomoże mu te postanowienia wyeliminować z obrotu procedując z mocy art.49a, bez dodatkowych konsekwencji?

5. Czy Prezes Urzędu, może wystąpić do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, po wszczęciu postępowania wyjaśniającego art.47 ust.2?

6. Jaka jest rola wystąpienia z art.49a? Czy w szczególności Prezes może wykorzystać ten przepis do prowadzenia operacji zmian niedozwolonych postanowień wzorca umowy?

7. W jaki sposób Prezes Urzędu gwarantuje skuteczność art.23d tj. rozszerzonej skuteczności decyzji o uznaniu postanowienia wzorca za niedozwolone w przypadku przeprowadzenie operacji wsparcia naprawy niedozwolonych postanowień wzorca umowy przez nieuczciwego przedsiębiorcę?

8. W jaki sposób Prezes Urzędu gwarantuje transparentność procesu kontroli wzorca umowy w zakresie postanowień abuzywnych? Czy zgłoszenie są rejestrowane i publikowane, a proces jest jawny, czy też jest to proces tajny, nietransparentny i zależny od subiektywnej woli urzędnika?

9. W jaki sposób uczestnicy rynku, mogą czerpać z doświadczeń Prezesa w ramach eliminacji nieuczciwych postanowień z wzorca umowy pojedynczego przedsiębiorcy?

10. W jaki sposób przyszli klienci przedsiębiorcy, którego umowy zostały naprawione w wyniku działań Prezesa, mogą sprawdzić, że przedsiębiorca nie zastosuje zakwestionowanych postanowień umowy ponownie w przyszłości?

12. W jaki sposób przyszli klienci przedsiębiorcy, znajdą publikację postanowień uznanych za niedozwolone i naprawionych z pomocą Prezesa Urzędu?

13. W jaki sposób Prezes Urzędu wypełnia sankcyjne i odstraszające postanowienia Dyrektywy 93/13/EWG, przeprowadzając operację wsparcia naprawy nieuczciwych postanowień umowy przez nieuczciwego przedsiębiorcę?

14. W jaki sposób możliwa jest naprawa zawartych umów? Czy można sanować umowy np. aneksem? Czy też sankcją za łamanie prawa ochrony konsumenta jest wykonanie umowy bez wiązania zapisów abuzywnych, a jedyną alternatywą jest nieważność?

15. Czy skutki nieważności uderzające w interes konsumenta podlegają dodatkowym sankcjom? Dla przykładu czy prawnik, którego umowa jest nieważna zobowiązany jest do odszkodowania z majątku swojego lub też wypłaconego przez gwaranta tj. Towarzystwo ubezpieczeniowe?

16. W jaki sposób Obywatel zgłaszający naruszenie prawa ma zagwarantowaną poufność? Czy urząd informuje przedsiębiorcę, kto zgłosił naruszenie prawa?

17. Czy rolą i celem Prezesa jest dbanie o interes pojedynczego przedsiębiorcy czy też interes publiczny oraz uczciwą konkurencję?

18. Czy przedsiębiorca może łamać prawo ochrony konsumenta wiedząc, że w ostateczności gdy zostanie przyłapany Prezes da mu szansę na naprawę tej sytuacji?

###

0 komentarze:

Prześlij komentarz