sobota, 4 grudnia 2021

KNF publikuje dane WIBOR bez podstawy prawnej

W związku z otwartym wspieraniem PKO BP przez KNF w ramach tzw. "ugód", zadałem KNF pytanie o podstawę prawną oraz źródła zapisów historycznych oprocentowania kredytów. KNF nie potrafi tego wytłumaczyć, powołując się na swoje ustawowe prawo do podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Oznacza to, że KNF nie ma mocy publikacji historycznych danych oprocentowania kredytów, co oznacza że PKO BP stosując te zapisy de facto łamie prawo. Przedstawiam odpowiedź UKNF na moje pytania. Spreparowanie tego pisma zajęło KNF dwa miesiące. 


DKS-DKSZK.0128.160.2021.AZ 

Warszawa, 03 grudnia 2021 r.

Szanowny Panie,

Pan Ryszard Styczyński

rstyczynski@gmail.com

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „Urzędem KNF”, 8 października 2021 r. w zakresie:

1. Na jakiej podstawie urząd przygotował wartości "Oprocentowanie 3M" oraz "Oprocentowanie 6M" opublikowane w dokumencie "Marża kredytów mieszkaniowych" [1], w ramach publikacji "Dane statystyczne opisujące marżę ponad średnią wartość WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych" [2]

2. Proszę o podanie danych źródłowych użytych do obliczenia wartości "Oprocentowanie 3M" oraz "Oprocentowanie 6M"

3. Proszę o podanie metody statystycznej użytej do obliczenia wartości "Oprocentowanie 3M" oraz "Oprocentowanie 6M"

4. Proszę o wyjaśnienie dlaczego dokument nie zawiera standardowych elementów statycznych takich jak wielkość próbki, odchylenie standardowe, wartość minimalna, wartość maksymalna

5. Proszę o wyjaśnienie dlaczego dokument nie zawiera standardowych elementów statycznych stosowanych w świecie finansów: wartość oferowana, wartość kontraktowa, wartość minimalna, wartość maksymalna

Dodatkowo biorąc pod uwagę, że dokument powstał na potrzeby procesu zawierania ugód z bankami operującymi niezgodnym z prawem wzorcami umowy. Ugód, których pomysłodawcą i pośrednim beneficjentem jest UKNF, proszę o:

6. Podanie informacji czy od strony matematycznej podanie wartości bez metody obliczeń, próbki i parametrów wyjściowych można uznać za informację statystyczną.

7. Podanie informacji czy od strony prawej podanie wartości bez metody obliczeń, próbki i parametrów wyjściowych można uznać za parametr obiektywny, niezależny od woli stron, czy też subiektywny, w wyniku czego nie mający mocy prawnej.

[...]
Adresy przytoczonych dokumentów w/g stanu na 7.10.2021:
1.
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Marza_kredytow_mieszkaniowych.xlsx


2. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja/marza?articleId=7 2862&p_id=18

przekazuję poniższe informacje.

Odnosząc się do żądania wyrażonego w pkt 1) wniosku informuję, że podstawą prawną opracowania przez UKNF zestawienia „Marża kredytów mieszkaniowych” był art. 4 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059, z późn. zm.) zgodnie z brzmieniem którego do zadań organu nadzoru finansowego należy podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

W odniesieniu do żądania wskazanego w pkt 2) wniosku informuję, że źródła poszczególnych danych są precyzyjnie określone w informacji „Dane statystyczne opisujące marżę ponad średnią wartość WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych” opublikowanej w serwisie internetowym KNF pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja/marza?articleId=728 62&p_id=18&fbclid=IwAR3tmsi43EX3udyi_1BQgxovcVztyDteNEM3NiML5wqQon3lsSX 3fdJoZys.

W odniesieniu do wskazanych przez Pana danych, źródłem była Statystyka stóp procentowych, tj. materiał publikowany w serwisie internetowym Narodowego Banku Polskiego pod adresem: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie.html.

W zamieszczonym tam zestawieniu w formie arkusza excel należy sięgnąć do: Arkusza 2 OPN_PLN; wiersza 22: stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie oraz wiersza 23: stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie. Tym samym wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że definicje pojęć skrótowo oznaczonych jako „Oprocentowanie 3M" oraz "Oprocentowanie 6M" określone w informacji „Dane statystyczne opisujące marżę ponad średnią wartość WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych” w pełni pokrywają się z definicjami stosowanymi w Statystyce stóp procentowych publikowanej przez Narodowy Bank Polski.

Odnosząc się do żądania wyrażonego w pkt 3) wniosku wskazuję, że wszelkie informacje na temat metody statystycznej użytej do obliczenia wartości "Oprocentowanie 3M" oraz "Oprocentowanie 6M" są zamieszczone w dokumencie „Instrukcja dla użytkowników statystyki stóp procentowych”, NBP, Warszawa 2021 dostępnym w serwisie internetowym Narodowego Banku Polskiego pod adresem: https://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/instrukcja_mir.pdf?v=2021.

Natomiast w odniesieniu do żądań wyrażonych w pkt 4) -7) niniejszego wniosku informuję, że nie spełniają one wymogu uznania za żądania udostępnienia informacji publicznej, wobec których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

str. 2


publicznej (Dz. U. z. 2020 r. poz. 2176, z późn. zm, dalej „udip”). Jak wynika z art. 1 ust. 1 udip, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu udip i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych tym aktem prawnym. Zgodnie z utrwalonym w judykaturze i doktrynie poglądem, informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., II SAB/Wa 85/07). Ustawodawca w treści art. 6 udip zawarł przykładowy katalog zagadnień będących przedmiotem informacji publicznej wskazując, że udostępnieniu podlegają informacje m.in. o:polityce wewnętrznej i zagranicznej, podmiotach zobowiązanych i zasadach ich funkcjonowania oraz o majątku publicznym. Zarówno na gruncie stosowania przepisów udip, jak też w poglądach prezentowanych przez judykaturę i doktrynę powszechnie przyjmuje się, że wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej może być objęte jedynie pytanie o określone fakty lub o stan określonych zjawisk na dzień udzielania odpowiedzi. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w świetle udip nie może być postulatem wyrażenia stanowiska, opinii, ocen czy też wnioskiem o interpretację przepisów prawa.###

Fotokopia pisma KNF.

0 komentarze:

Prześlij komentarz