piątek, 3 września 2021

Dlaczego bank musi podawać prawdę w korespondencji i dlaczego dba o to UOKiK?

Niniejszy tekst zaczerpnięty jest z korespondencji z UOKiK, któremu doniosłem o złamaniu przez mBank S.A. art.24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta, w obszarze naruszania obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Historia jak na razie żenująca, pokazująca że w urzędzie nie ma już skromnych ciężko pracujących urzędników, jak to kiedyś przedstawiałem w felietonach. ~~~


Spis Treści | Zgłoszenie | Odrzucenie wniosku | Odwołanie | art.24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów | art.5 ustawy . o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym | art.3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | art.5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | art.3 ustawy o izbach gospodarczych | art.5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | Zakończenie |


~~~


1. Zgłoszenie

Dnia 14 czerwca 2021 zgłosiłem do UOKiK, że mBank S.A. niezgodnie ze stanem faktycznym informuje mnie, że wyrok SOKiK wydany w sprawie stosowanego przez BRE Bank (poprzednik prawny mBank) wzorca umowy nie ma wpływu na łączącą nas umowę zawartą z udziałem tożsamego wzorca. Dodałem, że mBank postępuje tak od co najmniej 2017 roku.

2. Odrzucenie wniosku

W odpowiedzi UOKiK odpowiedział (nie podając jednak nazwiska urzędnika), że w ocenie UOKiK brak jest spełnienia przesłanek naruszenia udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji w tym zakresie, ponieważ nie istnieje ustawowy obowiązek informowania konsumentów w tym zakresie wobec czego nieudzielenie pełnej informacji nie narusza zbiorowych interesów konsumentów.

3. Odwołanie

W żadnej mierze nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem Urzędu, że MBank S.A. nie ma ustawowego obowiązku poinformowania mnie o stanie faktycznym i prawnym spraw wynikających z łączącej nas umowy, w szczególności że nie ma zakazu niezgodnie ze stanem faktycznym informować mnie, że wyrok SOKiK wydany w sprawie stosowanego przez BRE Bank (poprzednik prawny mBank) nie ma wpływu na łączącą nas umowę zawartą z udziałem tożsamego wzorca.

art.24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Po pierwsze. Oczywistym jest, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331, bezpośrednio poprzez art 24 stwierdza, że zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, uszczegóławiając, że przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, podając że w szczególności może to być naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

Ustawa wykorzystując sformułowanie "w szczególności" objaśnia znaczenie "praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów" przez przykładowe wyliczenie jego zakresu, wyraźnie wskazując przykładowy charakter wyliczenia przez posłużenie się zwrotem: „w szczególności” (tak: § 153 „Zasad techniki prawodawczej”) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331, w art. 24 podaje więc katalog przykładowych zachowań zakazanych, pozostawiając jednak pełen katalog "praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów" otwartym. Katalog ten uzupełniają inne ustawy oraz kodeks dobrych praktyk.

art.5 ustawy . o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Po drugie. Obowiązek mBank w zakresie udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Dz.U. 2015 poz. 1348, w szczególności art.9 zobowiązujący mBank do umieszczenie w odpowiedz na reklamację m.in.: a) uzasadnienie faktyczne i prawne, b) wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń.

Pomino to mBank podał nieprawdę w związku ze skutkiem wyroku SOKiK na łączącą nas umowę, czego nie można nazwać uzasadnie inem faktycznym i prawnym, ani wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń.

art.3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Po trzecie. Obowiązek mBank w zakresie udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji wynika także bezpośrednio z ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 1206, która poprzez art. 3, stwierdza że zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, dodając w art.4, że praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Pomino to mBank podał nieprawdę w związku ze skutkiem wyroku SOKiK na łączącą nas umowę, może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

art.5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Po czwarte. Obowiązek mBank w zakresie udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji wynika także z ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 120, która poprzez art. 5, stwierdza że praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Dodając jednocześnie, że wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności: rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Pomino to mBank podał nieprawdę w związku ze skutkiem wyroku SOKiK na łączącą nas umowę, co należy bezspornie uznać ze rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

art.3 ustawy o izbach gospodarczych

Po piąte. Obowiązek mBank w zakresie udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji wynika także z ustawa dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195, w art. 3. stwierdza że Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Związek Banków Polskich, której członkiem jest mBank ogłosił Kodeks Dobrej Praktyki Bankowej, w którym stwierdza, że bank jest instytucją zaufania społecznego, którego Rozdział II stwierdza, że: 1. W stosunkach z klientami banki postępują z uwzględnieniem szczególnego zaufania, jakim są darzone oraz wysokich wymagań co do rzetelności, traktując wszystkich swoich klientów z należytą starannością. 2. Bank nie może wykorzystywać swego profesjonalizmu w sposób naruszający interesy klientów.

Pomino to mBank podał nieprawdę w związku ze skutkiem wyroku SOKiK na łączącą nas umowę, czego nie można określić działaniem rzetelnym, opartym na zaufaniu. Bank wykorzystuje swoją pozycję oraz profesjonalizm do naruszenia interesu klienta.

art.5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Po szóste. Obowiązek mBank w zakresie udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji wynika także z ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 120, która poprzez art. 5, stwierdza że praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Dodając jednocześnie, że wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności: nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk. Ustawa definiuje, że kodeksie dobrych praktyk – rozumie się przez to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Przywołany Kodeks dobrej praktyki rynkowej, jest kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy.

Pomino to mBank podał nieprawdę w związku ze skutkiem wyroku SOKiK na łączącą nas umowę, złamał postanowienie Kodeksu dobrych praktyk, do przestrzegania którego dobrowolnie się zobowiązał.

4. Zakończenie

Czekam na odpowiedź urzędnika. Równolegle zgłaszam donos na niekompetencję urzędnika na ręce Prezesa UOKiK. Mamy do czynienia albo z niekompetencją, lenistwem, głupotą albo korupcją. Wszystkie te możliwości podlegają pod art.231 Kodeksu karnego.

Stay tuned! 

###

0 komentarze:

Prześlij komentarz