wtorek, 7 marca 2023

Prezes Sądu Rejonowego potwierdza łamanie prawa przez "frankowych" prawników

Przekażmy wyrazy poszanowania W.Sz.P. Prezes Sadu Rejonowego we Wrocławiu za potwierdzenie łamania prawa przez frankowych prawników. Sąd rzeczywiście nie ma podstaw aby informować strony o ich prawach czy też weryfikować przekazywane dokumenty procesowe i tutaj Sąd nie może wiele zrobić. Może jednak potwierdzić, że mamy rację. I to zrobił. To wielki sukces. Dziękujemy!

W odpowiedzi na naszą petycję w/s zajmowanie przez prawników kosztu zastępstwa prawnego tzw. KZP otrzymaliśmy informację, że:
  1. zaobserwowane przez nas nieprawidłowości dotyczące relacji pełnomocnika i klienta, zwłaszcza zaś sposobu umawiania w przedmiocie wynagrodzenia są naruszeniem art.98 Kpc
  2. wnioski o zwrot kosztów nie przedstawiające stanu faktycznego wprowadzają Sąd w błąd i są naruszeniem prawa
  3. w/w sytuacje należy zgłaszać do odpowiednich organów w szczególności do Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dziękujemy!
Ryszard Styczyński
Forum Towarzystwa Prawa Kredytowego
Uprzejmie informuję, że pismo przesłane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu drogą elektroniczną w dniu 23 lutego 2023 r. nie spełnia kryterium petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, stąd nie może zostać rozpatrzone w trybie przywołanej ustawy.

O tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma, przy czym przedmiotem petycji - zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy - może być, w szczególności, żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Opisane w piśmie kwestie dotyczą de facto stosowania art. 98 k.p.c., nie jest to zatem żądanie zmiany przepisów prawa (nb. sąd, który nie jest organem ustawodawczym, nie może być adresatem takich żądań), podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję (żądanie zawiera ogólne żądanie in abstracto), życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się z zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Jak wskazano, chodzi w piśmie o sposób stosowania art. 98 k.p.c.

W tej materii sędziowie nie pouczają stron o charakterze należności strony i żądanie takiego pouczania nie jest zgodne z prawem. Z kolei zaobserwowane przez Pana nieprawidłowości dotyczące relacji pełnomocnika i klienta, zwłaszcza zaś sposobu umawiania w przedmiocie wynagrodzenia nie są przedmiotem kontroli sądu w toku procesu i żądanie pouczania pełnomocników w tej materii przez sędziów nie jest zgodne z prawem. Oczywiste jest, że wszelkie dokumenty składane do sądu powinny być prawdziwe i odpowiadać rzeczywistości, w tym w odniesieniu do wniosków o zwrot kosztów. Sąd bada jednak wnioski wyłącznie w trybie procesowym i czyni się tak zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym.

Jeśli stwierdzają Państwo naruszenia w tej materii, winni Państwo, być może, skierować odpowiednie pismo do Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej albo organizacji dla nich nadrzędnych.

Zwracam uwagę, że petycje nie mogą pozostawać w kolizji ze skargą, wnioskiem czy też środkami odwoławczymi i należy mieć na względzie rozłączność funkcji i celów tych środków prawnych, co oznacza, że przedmiot petycji nie powinien krzyżować się z przedmiotem skargi (wniosku, zażalenia etc.).

Wobec powyższego z uwagi na to, że jakkolwiek pismo z dnia 23 lutego 2023 r. stanowi żądanie skierowane do organu publicznego, to jednak nie jest on petycją w rozumieniu ustawy. Pismo pozostawiam bez rozpatrzenia.

Prezes
Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście
SSR Anna Kochan

===
Kategorie:

0 komentarze:

Prześlij komentarz