LICENCJA TPK 2.0

LICENCJA TPK 2.0
§ 1. Preambuła
1. Z uwagi na znaczącą ilość pracy wymaganej do przygotowania niniejszej analizy, a także jej unikalność w świetle dorobku krajowej doktryny prawniczej, oraz faktu że autor jest amatorem prawa, wykonującym tę analizę w czasie wolnym od głównych zajęć zarobkowych, materiał ten obciążony jest prawem autorskim. 
§ 2. Cytowanie
1. Wykorzystanie w jakiejkolwiek postaci, jakiegokolwiek unikalnego fragmentu, lub też którejkolwiek charakterystycznej konstrukcji logicznej czy też zastosowanych tutaj unikalnych łańcuchów wnioskowania, w dowolnej publikacji komercyjnej, akademickiej, lub też prasowej wymaga podania autora. 

2. Jakiekolwiek dłuższe publikacje wydane w szczególności w postaci książki lub też broszury, muszą przedrukować niniejszą licencję, lub też wskazać jej nazwę i adres internetowy w sposób dostępny dla czytelnika, tak aby bez żadnej wątpliwości znał źródło wywodu, oraz licencję związaną z jego użyciem.
§ 3. Wykorzystanie
1. Wykorzystanie w sprawie cywilnej przez kredytobiorcę lub jego pełnomocnika prowadzi do konieczności uiszczenia opłaty licencyjnej w wysokości 0.2% kwoty kredytu znajdującej się w będącej podstawą sporu umowie z oznaczeniem sprawy pozwalającym na jej bezsporną identyfikację.

2. Wykorzystanie przez przedsiębiorstwo, lub jego pełnomocnika, w sprawie sądowej wynosi 10% wartości sporu.

3. W przypadku gdy przedmiotem sporu jest umowa denominowana w walucie obcej, do obliczeń należy wziąć wartość średnią waluty umowy publikowaną przez NBP dla dni zawarcia umowy.

4. Zastosowanie zgromadzonej tu wiedzy w produktach, regulaminach, lub też jakiejkolwiek innej postaci przez wspomnianego przedsiębiorcę wymaga osobnej licencji.

§ 4. Zwolnienie z opłaty 
1. Opłata licencyjna jest zniesiona w przypadku stosowania argumentacji przez przedstawicieli instytucji państwa działających w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W przypadkach szczególnych opłata licencyjna może zostać zmieniona na podstawie osobnych ustaleń.

§5. Współpraca
1. W przypadku zgłoszenia istotnego rozszerzenia wiedzy lub istotnego błędu, który zostanie uwzględniony i nie był zgłoszony wcześniej, zgłaszający korektę zostanie dopisany do listy korekt, a jego opłata licencyjna zostanie obniżona o 1/25 w stosunku do opłaty bazowej. W celu zapewnienia sobie pierwszeństwa, korekta powinna zostać zgłoszona stosując panel dyskusji znajdujący się na stornie internetowej licencjonowanej publikacji.

2. Na wyraźną prośbę, dane personalne zgłaszającego korektę mogą zostać zamienione na pseudonim, w celu ukrycia tożsamości. Będzie ona znana tylko i wyłącznie autorowi opracowania.

3. Zgłaszający korektę nie zyska innej formy wynagrodzenia niż obniżka opłaty licencyjnej oraz dodanie informacji o autorze korekty do listy korekt. Opłata licencyjna może sięgnąć wartości 0%, w przypadku zgłoszenia 25 istotnych korekt.

4. Lista skorygowanych błędów znajduje się w rozdziale „Lista korekt”, będącej ostatnim rozdziałem licencjonowanego opracowania, oraz na stronie internetowej niniejszej publikacji.

§6. Opłata
1. Opłata realizowana jest w postaci darowizny na rzecz autora wykładni.
###


Suma kontrolana tekstu licencji: 8fe805af568fab7f0f88e2be9967e52f

Obliczenie sumy kontrolnej: echo 'LICENCJATPK2.0...###' | tr '\n' ' ' | tr '\r' ' ' | sed 's/ //g' | sed 's/ $//g'  | md5 

Przykłady obliczeń

Kredytobiorca

Wykorzystanie w sprawie cywilnej przez kredytobiorcę lub jego pełnomocnika. Bez zgłoszonych korekt do argumentacji. Ma tutaj zastosowanie § 3 ust.1.


Wartość umowy:     50.000 zł
Wartość licencji:  50.000 zł * 0.2% = 100 zł
Ilość korekt:      0
Zniżka:            0
Opłata licencyjna: 50.000 zł * 0.2% - (0.5% * 0) =
= 100 złWykorzystanie w sprawie cywilnej przez kredytobiorcę lub jego pełnomocnika. Po zgłoszeniu pięciu zarejestrowanych na „Liście korekt” poprawek do argumentacji. Ma tutaj zastosowanie § 3 ust.1 oraz § 5.


Wartość umowy:     50.000 zł
Wartość licencji:  50.000 zł * 0.2% = 100 zł
Ilość korekt:      5
Zniżka:            1/25 * 5 = 5/25
Opłata licencyjna: 50.000 zł * 0.2% - (0.2% * 5/25) = 
= 50.000 zł * 0.2% - 0.04% =
= 50.000 zł * 0.16% =
= 80 złPrzedsiębiorstwo prowadzące działalność bankową

Wykorzystanie przez przedsiębiorstwo prowadzącego działalność bankową, lub jego pełnomocnika, w sprawie sądowej. Bez zgłoszonych korekt do argumentacji. Ma tutaj zastosowanie § 3 ust.2.


Wartość umowy:     50.000 zł
Wartość licencji:  50.000 zł * 10% = 5.000 zł
Ilość korekt:      0
Zniżka:            0
Opłata licencyjna: 50.000 zł * 10% - (10% * 0) =
= 5.000 złWykorzystanie przez przedsiębiorstwo prowadzącego działalność bankową, lub jego pełnomocnika, w sprawie sądowej. Po zgłoszeniu pięciu zarejestrowanych na „Liście korekt” poprawek do argumentacji. Ma tutaj zastosowanie § 3 ust.2 oraz § 5.


Wartość umowy:     50.000 zł
Wartość licencji:  50.000 zł * 10% = 5.000 zł
Ilość korekt:      5
Zniżka:            1/25 * 5 = 5/25
Opłata licencyjna: 50.000 zł * 10% - (10% * 5/25) = 
= 50.000 zł * 10% - 2% = 
= 50.000 zł * 8% = 
= 4.000 złInstytucja Państwa Polskiego

Wykorzystanie przez przedstawicieli instytucji państwa działających w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Bez zgłoszonych korekt do argumentacji. Ma tutaj zastosowanie § 4 ust.1.


Wartość sporu:     50.000 zł
Wartość licencji:  50.000 zł * 0% = 0 zł
Ilość korekt:      0
Zniżka:            0
Opłata licencyjna: 50.000 zł * 0% - (0% * 0) =
= 0 złWykorzystanie przez przedstawicieli instytucji państwa działających w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Po zgłoszeniu pięciu zarejestrowanych na „Liście korekt” poprawek do argumentacji. Ma tutaj zastosowanie § 4 ust.1 oraz § 5.


Wartość sporu:     50.000 zł
Wartość licencji:  50.000 zł * 0% = 0 zł
Ilość korekt:      5
Zniżka:            1/25 * 5 = 5/25
Opłata licencyjna: 50.000 zł * 0% - (0% * 5/25) = 
= 50.000 zł * 0% - 0% = 
= 50.000 zł * 0% =
= 0 zł


Płatność

W przypadku wejścia w komercyjny zakres licencji, opłatę licencyjną należy uregulować w formie darowizny pod adresem: https://www.paypal.me/rstyczynski

0 komentarze:

Prześlij komentarz