sobota, 30 czerwca 2018

Analiza 
umowy hipotecznej indeksowanej
 GE Money Bank (2006)

Konstrukcja umowy z bankiem dotyczącej kredytu hipotecznego jest najczęściej bardzo skomplikowanym konglomeratem stosunków prawnych składających się zarówno z oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy jak i szeregu klauzul pomocniczych. Typowa umowa kredytu skonstruowana jest często ze wsparciem umowy pożyczki, ubezpieczenia, oraz szeregu innych stosunków prawnych jak np. zadośćuczynienie za utratę korzyści. Bardzo często zdarza się także, że umowy zawierają nienazwane stosunki prawne, co prowadzi do pytania czy bank ma prawo takie konstrukcje prawne tworzyć. Niniejsza analiza jest próbą dokonania wykładni umowy GE Money Bank z 2006 roku, prowadząc do weryfikacji jej zgodności z systemem prawa. 14.000 słów.
Uwaga: Analiza obarczona jest licencją użycia TPK 2.0. Jakiekolwiek użycie komercyjne lub inne w sprawie cywilnej, jakiegokolwiek unikalnego fragmentu wywodu, w szczególności metody analitycznej, układu poruszonych przesłanek oraz ciągów wnioskowania lub całości opracowania wymaga wniesienia opłaty licencyjnej. Cytowanie wymaga podania informacji o źródle oraz o licencji. Rozwój analizy lub korekta błędów powoduje zniżkę w opłacie licencyjnej, doprowadzając nawet do licencji darmowej. Szczegóły licencji: http://styczynski.blogspot.com/p/licencja-tpk-20.html

Poniżej umieściłem tylko pierwszy rozdział opracowania, które w całości ma około 50 stron. Całość dokumentu znajduje się tutaj: https://goo.gl/8kZwSi


Źródło: Wikipedia

Metodologia postępowania

Od strony prawnej, umowa jest szczególną czynnością prawną wyrażającą zgodny zamiar stron, składającą się z jednej lub więcej części czynności prawnych, na które składają się jedno lub więcej oświadczeń woli prowadzących do określonych skutków prawnych.


Analizując umowę, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować:
  • zgodny zamiar stron,
  • obowiązki stron,
  • uprawnienia stron
, aby wsród nich odnaleźć zachowania odpowiadające znanym stosunkom zobowiązaniowym. Odczytując umowę należy badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Ta metoda może np. doprowadzić do wniosku, że zawierana umowa wydająca się pozornie umową kredytu jest tak na prawdę umową pożyczki.


Dokonując wykładni umowy należy także wziąć pod uwagę:
  • okoliczności złożenia oświadczeń woli,
  • zasady współżycia społecznego,
  • ustalone zwyczaje w tym zakresie.

Intencje stron wynikające z zapisanie oświadczenia woli należy także zweryfikować analizując sposób wykonania umowy. Dla niejasnych zapisów kontraktu może to stanowić rzeczywistych intencjach stron, wyrażonych w nieprecyzyjny sposób w umowie.


Należy także zidentyfikować tzw. klauzule "neutralne" np. oświadczenia wiedzy, które nie stanowią o oświadczeniu woli, tylko o pewnych faktach pobocznych np. metodzie oznaczania lub realizacji świadczenia. Klauzule takie mogą wynikać z wiedzy profesjonalnej dłużnika lub też należytej staranności. W tym przypadku należy zweryfikować czy te klauzule mieszczą się z ustawie oraz zasadach prawa. Należy także rozważyć czy postanowienie nie jest jednak oświadczeniem woli, wpływając na prawa i obowiązki stron i wywołując skutki prawne.

Aby zweryfikować czy umowa jest zgodna z systemem prawa, należy zidentyfikować wszystkie jej elementy składowe. Aby zrobić to skutecznie i prawidłowo należy zastosować technikę tzw. wykładni umów. Jest to osobna gałąź nauki prawa i jako amator mogę to rozumieć niezgrabnie, jednak oprócz w/w kwestii niezbędne jest także zbadanie czy słownictwo stosowane w umowie jest zrozumiałe dla konsumenta w szczególności czy nie zawiera wyrazów w innym znaczeniu niż znaczenie słownikowe, czy też mających źródło w żargonie branżowym. W tej sytuacji zgodnie z zasadami prawa, wyrażenia niejasne, o ile nie są zdefiniowane w umowie, tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Aby było możliwe zweryfikowanie czy umowa jest zgodna z systemem prawa należy rozpoznać w niej wszystkie stosunki prawne, a następnie zweryfikować czy wypełniają one wymogi ustawy.

Każde z oświadczeń woli stron należy także zweryfikować pod kątem zgodności z zasadami prawa np. zasadą równości stron, zasadą określoności świadczenia, zasadą swobody zawierania umów, ale także zasadami specjalnymi jak np. zasada walutowości czy też waloryzacji umownej.

Należy także zweryfikować czy oświadczenie woli było złożone w sposób świadomy, co jest bardzo ważne w przypadku zawierania umów z przedsiębiorcą posługującym się wzorcem umowy, czyli w szczególności ogólnymi warunkami umów, regulaminami, worem umowy, czy też tabelą prowizji i opłat.Całość dokumentu znajduje się tutaj: https://goo.gl/8kZwSi


###Zapraszam do wspólnej pracy nad dokumentem. Tutaj znajduje się wersja robocza do wspólnej edycji: https://goo.gl/F2kTP1


0 komentarze:

Prześlij komentarz